python下安装第三方插件

1.python:用setup.py安装第三方包packages

(1)先下载要安装的包,并下载到磁盘下

(2)然后找到该文件的setup.py所在目录下,打开cmd, cd到该目录

(3)先执行python setup.py build

(4)然后在执行python  setup.py install

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注